Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկեր

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 1 - 24 ամիս
Վարկի գումար 100,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24 %
Վարկի տարեկան սպասարկման վճար 12%
Վարկի նպատակ Սպառողական
Վարկառուի տարիք 18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ և  ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
Վարկի տոկոսների և սպասարկման վճարների հաշվարկման եղանակ Վարկի փաստացի (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ, միանվագ
Գրավ

Ավտոմեքենա, որի արտադրման տարեթիվը գրավադրման պահին չպետք է լինի ավելի հին, քան

 • ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների համար` 5 տարի,
 • այլ երկրների արտադրության ավտոմեքենաների համար` 20 տարի:
Վարկ/գրավ առավելագույն արժեք Գրավադրվող ակտոմեքենայի լիկվիդային արժեքի 50%-ի չափով
Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող անկախ գործակալության և/կամ Կազմակերպության աշխատակցի կոմից:

Կազմակերպության աշխատակցի կողմից գնահատումն իրականացվում է անվճար:

Գրավի գտնվելու վայր Ավտոմեքենան մնում է Կազմակերպության տիրապետման տակ՝ հատուկ պահպանվող տարածքում:
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
Վարկի մայր գումարի, տոկոսների և սպասարկման վճարների մարումներ Ամսական
Մարումների ձև
 • Մայր գումարի մարումներ՝ յուրաքանչյուր ամիս վարկի մայր գումարի 2 %-ի չափով, իսկ մայր գումարի չմարված մնացորդը՝ ժամկետի վերջում,
 • Տոկոսների մարումներ՝ յուրաքանչյուր ամիս՝ համաձայն հաշվարկման եղանակի

Զգուշացում

 • ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ` ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:
Տրամադրման վայր 
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ  Ավտոտրանսպորտային միջոցի գնահատումից հետո 15 րոպե
Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ  Վարկը կարող է տրամադրվել, եթե վարկառուն  և գրավը համապատասխանում են սույն Պայմաններով սահմանված չափանիշներին
Վարկի մերժման գործոններ

Վարկը կարող է մերժվել, եթե 

 • հաճախորդը և/կամ գրավը չեն համապատասխանում սույն պայմաններով սահմանված չափանիշներին, 
 • գրավը սեփականության իրավունքով չի պատկանում վարկառուին,
 • այլ գործոններ:
Գրավի արժեքի արժեզրկման դեպքում վարկառուի կողմից մեկ ամսվա ընթացքում լրացուցիչ գույք չգրավադնելու դեպքում տուգանք Վարկի մնացորդի 5 %-ի չափով (միանվագ)
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ Վարկի ժամկետանց գումարի վրա օրական կտրվածքով սկսվում է հաշվարկվել տույժ տարեկան 36%-ի չափով
Ժամկետանց մայր գումարի վրա հաշվարկվող սպասարկման վճար Վարկի ժամկետանց գումարի վրա օրական կտրվածքով սկսում է հաշվարկվել  սպասարկման վճար տարեկան 12%-ի չափով:
Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ* 

ՀՀ Ոստիկանություն՝ 

 • Ավտոտրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների մասին տեղեկանք՝ 3,000 - 4,000 ՀՀ դրամ,
 • Գրավի պետական գրանցման վճար՝ 2,000 -3,000 ՀՀ դրամ:

Նոտարական վճար առկա չէ

*Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների նշված վճարների չափերը կարող են փոխվել երրորդ անձանց կողմից:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
 • ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ) ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԱԵՎ ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ:
 • ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ*, ՈՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ ԵՆ ՏՎՅԱԼ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌԵԼԻ՝ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸ:
 • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀՀ ԿԲ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-ՈՒՄ
*Անհատական թերթիկը տրամադրվում է 100,000 -10,000,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում:
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 59 - 68 %

Օրինակ


 • Վարկի գումար՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ, 
 • Վարկի սպասարկման  վճար (տարեկան)՝ 12%, 
 • Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 24%,
 • Վարկի տրամադրման ամսաթիվ՝ 11.11.2016թ. 
 • Վարկի մարման ամսաթիվ՝ 12.11.2018թ.
 • Ամսական մարում՝ 
          Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ առավելագույնը 48.78%

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

Փաստաթղթեր
Վարկային հայտի ուսումնասիրման  փաստաթղթեր

Վարկառուի

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
 • սոց քարտ 
 • ամուսնության (ամուսանլուծության) վկայական կամ վկայականի պատճեն

Գրավադրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի

 • գրանցման/հաշվառման վկայագիր (ժամանակավոր գրանցման/հաշվառման վկայագիր) կամ վկայագրի պատճեն,
 • սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական:
Այլ փաստաթղթեր՝ վարկային մասնագետի պահանջով

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Տեղեկանք ավտոտրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ ՃՈ-ից
Այլ փաստաթղթեր՝ վարկային մասնագետի պահանջով