Թանկարժեք իրերի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Վարկի նպատակ Սպառողական
Վարկի արժույթ ՀՀ Դրամ
Վարկի ժամկետ 24 ամիս 12-24 ամիս
Մարման եղանակ Ազատ մարման գրաֆիկով   Անուիտետային
Վարկի տոկոսադրույք/տարեկան/
 • 24%` 5,000-2,499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 18%` 2,500,000-500,000,000  ՀՀ դրամի դեպքում                                   

 • 24% 300,000 ՀՀ դրամից- 2,499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 18%` 2,500,000-500,000,000  ՀՀ դրամի դեպքում                                                                                                                                                                                                                
Վարկի գումար 5,000-500,000,000 ՀՀ դրամ 100,000-500,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար

 

 • Տարեկան 12% 5,000-299,999 ՀՀ դրամի դեպքում
 • Տարեկան 0% 300,000-500,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում
Չի սահմանվում
Վարկի տոկոսների և սպասարկման վճարների հաշվարկմանեղանակ Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ, միանվագ
Գրավի առարկա

Թանկարժեք իրեր, այդ թվում` ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, մետաղադրամներ և հուշադրամներ, թանկարժեք իրեր, զարդեր (այդ թվում` թանկարժեք քարերով) կամ դրանց ջարդոն։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Զարդերի գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրայի թանկարժեք (բացառությամբ` ադամանդների), կիսաթանկարժեք քարերի, ինչպես նաև մեխանիզմների և ոչ ոսկյա մասերի քաշը չեն գնահատվում ու գնահատման արժեքի մեջ հաշվի չեն առնվում:

Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք

Գրավի գնահատված արժեքի առավելագույնը 100%-ի չափով *

* «Ա» դասի հաճախորդների համար մինչև 110%-ի չափով, ընդ որում վարկավորման պահին թանկարժեք իրերի (ոսկու) գրավով մինչև 110% վարկ/գրավ հարաբերակցությամբ տրամադրված վարկերի (այդ թվում արտարժութային) և նոր տրամադրվող վարկի գումարի համախառն մնացորդը չպետք է գերազանցի 5,500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը:
Գրավի գնահատում Համաձայն ոսկու գնահատման  սանդղակի

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի գանձվում*

*Բացառությամբ՝  մինչև 100,000 ՀՀ դրամ Վարկը ստանալուց մինչև 10 օրվա ընթացքում մարելու դեպքում գանձվում է առաջին 10 օրերի համապատասխան տոկոսները

Չի սահմանվում

Ժամկետանց մայր գումարի տույժ

/տարեկան/

 • 36%` 5,000-99,999 ՀՀ դրամի դեպքում
 • 24%`100,000-499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 21%` 500,000-2,499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 18%` 2,500,000-500,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում
 • 24%`100,000-499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 21%` 500,000-2,499,999  ՀՀ դրամի դեպքում
 • 18%` 2,500,000-500,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում
Տուգանքներ Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարման հիքով գրավի առարկայի փաստացի իրացումից կարող է կիրառվել միանվագ տուգանք՝ Վարկի գումարի 15%-ի չափով, որը սակայն չի կարող գերազանցել Գրավի առարկայի փաստացի իրացման գումարի և վարկի գծով ընդհանուր պարտքի գումարի տարբերությունը:

Ծանոթություն

1.   Վարկը տրամադրվում է 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց:

2. «Ա» դասի հաճախորդները միաժամանակ պետք է բավարարեն նվազագույնը հետևյալ պայմաններին.

 • Վերջին երեք տարում Կազմակերպությունում գործող և մարված վարկերի գծով Ժամկետանց օրերի հանրագումարը դիմելու պահին լինի 0, 
 • Վերջին երեք տարում Կազմակերպությունում գործող և մարված վարկերի ընդհանուր օրերի հանրագումարը >= լինի 360 օր,
 •  Վերջին երեք տարում Կազմակերպությունում գործող և մարված վարկերի ռիսկի դասը լինի «Ստանդարտ»:

3.  Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

ü  Անձը հաստատող փաստաթուղթ

4.  Վարկը տրամադրվում է Կազմակերպության բոլոր մասնաճյուղերում՝ բացառությամբ «Գորիս» և «Վանաձոր» մասնաճյուղերի:

5.  Վարկի տրամադրման դրական որոշման կայացման գործոններն են՝

ü  Վարկառուի և Գրավի համապատասխանությունը սույն փաստաթղթով սահմանված պահանջներին:

6.  Վարկի մերժման գործոններն են՝

ü  Վարկառուի և/կամ Գրավի անհամապատասխանությունը սույն փաստաթղթով սահմանված պահանջներին:

7.  Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում, Հաճախորդին տեղեկացում և տրամադրում՝ 1-5 րոպե: Կախված   

    թանկարժեք քարերի քանակից՝ կարող է այլ ժամկետ ունենալ:

8.  Վարկի մարման նպատակով մուտքագրված ցանկացած գումար որպես կանոն Կազմակերպության կողմից ուղղվում է մուտքագրման պահին առկա՝ Հաճախորդի կողմից Կազմակերպությանը Վարկային պայմանագրի ուժով վճարման ենթակա գումարների, այդ թվում՝ սպասարկման վճարների, տույժերի, տոկոսների, Վարկի գումարի մարմանը: Կազմակերպությունն իրավունք ունի Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրում վճարման ենթակա գումարների այլ հերթականություն սահմանել:

9.ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԻՍԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ/ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ: ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼԻՍ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

10.ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ (www.fastcredit.am) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՋՈՒՄ:

11.Կազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ներքին իրավական ակտերի:

12. Վարկի փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակ՝

Վարկի գումար՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 21%

Ժամկետ՝ 24 ամիս

Սպասարկման վճար՝ չի սահմանվում

Մարման եղանակ՝ անուիտետային

Վարկի տրամադրման ամսաթիվ՝ 28.08.2017

Վարկի մարման ամսաթիվ՝ 28.08.2019

Ամսական մարումների չափ՝ 51,385 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափ՝ 23.13%

 ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ (ԱՆՈՒԻՏեԱՅԻՆ) 

Ձևաթուղթ- Լիազորագիր ոսկու վերադարձի