Ոչ ֆինանսական ծառայություններ

Ծառայության տեսակ

Գումար (ներառյալ հարկերը)
(ՀՀ դրամ)

Գործող և փակված վարկերի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

3,000

Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման գործընթացում ձևավորված փաստաթղթերի պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը)2

300

Գործողությունը դադարեցրած պայմանագրի/համաձայնագրի պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուրը)3

1000

ՀՀ օրենքով հաճախորդներին ըստ վերջիններիս պահանջի Կազմակերպության գործունեության մասին տրամադրվող փաստաթղթեր (յուրաքանչյուր էջը)

 7

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների գործող և փակված վարկերի վերաբերյալ քաղվածք

3,000

Գրավադրված անշարժ գույքի նկատմամբ բնակտարածության օգտագործման իրավունքի ձեռք բերման կամ դադարեցման (հաշվառման կամ հաշվառումից հանելու) թույլտվություն (յուրաքանչյուր անձը)

3,000

Գրավադրված գույքը գրավատուի կողմից վարձակալության տալու թույլտվության տրամադրում

20,000

Տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշների փոփոխության թույլտվության տրամադրում

10,000

Պայմանագրային պայմանների փոփոխություն հաճախորդի նախաձեռնությամբ (յուրաքանչյուր անգամ)4

10,000

Գրավի առարկայի սեփականատիրոջ փոփոխության թույլտվություն Տրանսպորտային միջոցների դեպքում
(1 միավորը)
15,000
Անշարժ գույքի դեպքում  
(1 միավորը)
30,000

Գրավադրված գույքի նկատմամբ հաջորդող գրավի իրավունքի տրամադրում5

Ֆիզիկական անձ վարկառուներին

20,000

Իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր վարկառուներին

50,000


2  Դրամարկղային փաստաթղթերի պատճենները/կրկնօրինակները գործարքի օրվա ընթացքում տրամադրվում են անվճար:

3  Գործող պայմանագրերը/համաձայնագրերը տրամադրվում են անվճար:

4  Մեկ փոփոխությամբ միաժամանակ կարող են փոփոխվել մեկից ավելի պայմաններ:

5 Հաջորդող գրավի իրավունքի տրամադրման սակագինը չի կիրառվում, երբ գույքը կրկին գրավադրվում է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում կամ գրավի պայմանագիրը կնքվել է 23.07.2016թ.-ից հետո: